GDPR

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och är ett samlingsnamn för den nya dataskyddsförordningen (lagarna) som träder i kraft över hela Europa den 25 maj 2018. Det är en förordning som ersätter den tidigare PUL (personuppgiftslagen). I korthet innebär GDPR att nya lagar införs för att skydda privatpersoner inom EU från att få sin personliga information ofrivilligt såld eller uthyrd, och för att förhindra integritetskränkning.

Prefab Construction för inga kund eller leverantörsregister och det är i undantagsfall som vi hanterar personuppgifter. De uppgifter som vi behandlar ligger inom ramen för de affärsavtal som tecknas i de olika projekten. Uppgifterna hanterar vi för att veta vem vi ska kontakta, skicka faktura till eller på annat sätt uppfylla affärsuppgörelsen på.

Personuppgifterna sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för det ändamål som de har samlats in för. Undantag från gallring kan ske om Prefab behöver uppgifterna för att följa lagkrav.

Prefab vidtar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. I de fall vi anlitar andra för att hantera personuppgifter tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkra att personuppgifterna hanteras säkert och lagligt.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om vilka personuppgifter som vi hanterar.

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.