Uppförandekod/Code of Conduct

 

Uppförandekod

 

Denna uppförandekod är ett minimikrav och gäller för alla leverantörer, underentreprenörer och andra partners som gör affärer med Prefab Construction i Getinge AB.

Prefab Construction strävar efter att vara ett ansvarstagande företag, både vad gäller våra affärsdrivande relationer såväl som för våra interna medarbetare. Vi respekterar och följer lagkrav och förordningar som gäller för verksamheten, men drivs också av ett starkt engagemang för de grundläggande moraliska och etiska principer som vårt hållbarhetsarbete vilar på.

Genom att skriva under denna uppförandekod försäkrar man att parten kommer att uppfylla de krav och principer som finns beskrivna. I de fall som leverantören använder sig av underleverantörer i sin tur ska även de uppfylla uppförandekoden. Vi förstår att alla befinner sig i olika skeden gällande sitt hållbarhetsarbete och ständiga förbättringar av leverantörslinjen, varför vi erbjuder stöd och guidning i detta arbete. Denna uppförandekod är ett sätt att bidra till att vi alla tar ett steg i riktning mot en hållbar värld. Tillsammans bygger vi morgondagen.

Uppförandekoden baseras på FN’s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

De företag och verksamheter som vi samarbetar med vill vi:

 1. Tar avstånd från all form av diskriminering, korruption, mutor, barnarbete och illegal arbetskraft
 2. Arbetar för att de anställda ska ha en trygg och säker arbetsplats där de får rätt ersättning för sitt arbete och bra arbetsvillkor.
 3. Tar ansvar för sin miljöpåverkan och arbetar för både spårbarhet och att förbättra erbjudandet ur miljösynpunkt.

  

Leverantörskrav

 • Efterlevnad av lagar och förordningar
  • Att följa alla lagar och förordningar
 • Förbud mot korruption och mutor
  • Att inte tolerera och inte engagera sig i korruption eller mutor i någon form.
 • Respekt för de anställdas grundläggande mänskliga rättigheter
  • Att arbeta för alla anställdas rätt till lika behandling och möjligheter oberoende av hudfärg, etisk tillhörighet, ras, nationalitet, social bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning, politisk, religiös eller annan trosuppfattning, kön eller ålder.
  • Att inte tolerera oacceptabel behandling av anställda, såsom psykisk misshandel, sexuella trakasserier eller diskriminering.
  • Att tillhandahålla skälig ersättning och garantera minimilöner enligt nationella bestämmelser och kollektivavtal.
  • Att efterleva krav vad gäller arbetstid enlig tillämpliga lagar
 • Förbud mot barnarbete
  • Att inte anställa någon arbetare under 15 år
 • Anställdas säkerhet och hälsa
  • Att ta ansvar för anställdas hälsa och säkerhet enligt nationell lag eller kollektivavtal
  • Att kontrollera olycksrisker och vidta förebyggande åtgärder mot olyckor och yrkesrelaterade sjukdomar
 • Miljöskydd
  • Att följa krav och bestämmelser gällande miljöskydd
  • Att arbeta för att minimera avfall, miljöfarliga ämnen
  • Att göra löpande förbättringar med syfte att minska miljöförstöring och stärka miljöskydd
  • Att upprätta eller använda erforderligt miljöledningssystem
 • Kedjan av leverantörer
  • Att enligt bästa förmåga främja sina leverantörers efterlevnad av denna uppförandekod
  • Att efterleva principerna om icke-diskriminering med avseende på val och behandling av leverantörer
  • Att enligt bästa förmåga arbeta med spårbarhet för hela kedjan avseende leverantörer och materialval.

 

 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.